Ereleden

Oswald Royaards

Oswald Royaards

Erelid

Voor de VVCM is Oswald Royaards als medeoprichter een van de richtingbepalende personen geweest. 13 jaar was hij voorzitter en ontplooide talrijke initiatieven. Denk aan het magazine ” De Credit Manager”, de VVCM Golfdag en de Certified Credit Management (CCM) opleiding. In 1998 ontving Oswald Royaards de eretitel CCM, als beloning voor zijn grote inzet voor het opleidingsprogramma van de VVCM. In 1999 wordt Oswald Royaards verkozen tot President van de FECMA voor een periode van 3 jaar. In oktober 2001 neemt hij het initiatief voor de oprichting van de Duitse zustervereniging Bundesverband Credit Management e.v., waarvan hij vervolgens erevoorzitter wordt. In 2002 treedt hij af als voorzitter van de VVCM en als erkenning voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan, wordt hij benoemd tot erelid. In 2013 ontvangt hij tijdens het congres in Budapest de FECMA Lifetime Achievement Award.

Dinsdag 9 augustus 2016 is drs. Oswald Royaards CCM overleden. Het was een voorrecht hem te kennen.

Frans van Panthaleon van Eck

Frans van Panthaleon van Eck

Erelid

Frans van Panthaleon Baron van Eck heeft de VVCM gedurende ruim 13 jaren op meerdere gebieden grote diensten bewezen. Aanvankelijk als oprichter/hoofdredacteur van het verenigingsblad ‘De Credit Manager’ en als voorzitter van de regiocoördinatoren. In latere jaren nam hij tevens de functie van secretaris van de vereniging op zich. Zijn werkzame leven heeft hij voornamelijk bij de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM), het huidige Atradius, doorgebracht. Vanuit zijn positie heeft hij veel zaken voor de VVCM kunnen regelen. Ook al leek hij altijd wat meer op de achtergrond, toch was hij duidelijk aanwezig. Buiten alle doe-zaken is één van zijn grootste kwaliteiten voor de vereniging dat hij, vanaf de oprichting van de VVCM tot aan zijn vertrek, als katalysator tussen de groepen heeft gewerkt en daar ook zijn plezier in kon vinden. Bij zijn afscheid in het voorjaar van 2003 werd hij tot erelid van de VVCM benoemd.

Dirk van Dijl

Dirk van Dijl

Erelid

Dirk van Dijl onderhield nauwe contacten met het Engelse Institute of Credit Management (ICM) en de Federation of European Credit Management Associations (FECMA). Van 1991 tot 1992 was hij Vice-President van de FECMA en van 1992 tot 1993 President. Vanuit de ICM en de FECMA kwam het idee om ook in Nederland een vereniging voor credit management op te richten. Het feit dat hij duidelijk één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, initiatiefnemer is geweest om tot de oprichting van de VVCM te komen heeft er mede zorg voor gedragen dat hij met recht en reden als eerste in 1994 de titel van erelid verworven heeft. Overigens woont de heer Van Dijl reeds jaren in Engeland en zien wij hem helaas maar weinig meer.

Jan Smit

Jan Smit

Erelid

In 1999 werd Jan Smit uit Ommen als tweede erelid van de VVCM benoemd. Inmiddels geniet de heer Smit, destijds als jongste gerechtsdeurwaarder in Nederland ooit, ruime bekendheid. Zijn bijdrage voor de vereniging was divers. Als eerste valt te noemen dat op zijn initiatief de VVCM-Golfdag het levenslicht zag; een evenement dat is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende traditie.
Ook was de heer Smit van 1995 tot 1999 bestuurslid met als portefeuille ledenwerving. In die positie stelde hij zich tot doel het ledenaantal te laten groeien tot 600, wat hem ook is gelukt. Daarnaast was hij jarenlang als docent verbonden aan de opleiding CCM. Dit alles maakte dat de heer Smit in 1999 door de ALV tot erelid werd benoemd.

Gerard Bekkers

Gerard Bekkers

Erelid

Gerard Bekkers is ruim 15 jaar voor onze vereniging actief geweest. Hij begon als voorzitter van de commissie opleidingen, wat hij ruim zeven jaar heeft gedaan. Mede door zijn bijdrage kwam in die periode de opleiding CCM tot stand.
In 2001 werd Gerard Bekkers in het bestuur verkozen. Hij kreeg de functie van penningmeester toebedeeld. Binnen deze functie was hij niet alleen verantwoordelijk voor de hoofdgeldstroom, maar ook voor de nevengeldstromen zoals opleidingen en clubblad. Gedurende zijn penningmeesterschap heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de wijziging van de statuten van onze vereniging en de realisatie ven een ‘eigen VVCM-secretariaat’ met een daarbij passende juridische structuur. Naast het penningmeesterschap voor onze vereniging was hij van 2004 t/m 2008 penningmeester van de FECMA.
Tijdens de ALV in mei 2009 werd Gerard Bekkers door het bestuur voorgedragen voor het erelidmaatschap, welk voorstel door de ALV overgenomen werd.

Mannes Westhuis

Mannes Westhuis

Erelid

Van 2002 tot 2010 was Mannes Westhuis voorzitter van de VVCM. In de ALV op 28 mei 2010 nam hij afscheid. Naast dankwoorden, applaus en cadeaus kreeg hij een extra verrassing: de benoeming tot erelid.
Toen Mannes Westhuis in 2002 het voorzitterschap accepteerde, formuleerde hij een aantal ambities voor de VVCM. Om die waar te maken, nam hij in veel gevallen zelf het initiatief. Die houding werkte motiverend en heeft de betrokkenheid van de leden, sponsors en adverteerders verder vergroot. Onder het adagium ‘vrijwillig betekent niet vrijblijvend’ zijn in Mannes’ bestuursperiode door structurele samenwerking veel zaken tot stand gekomen. Zoals de ontwikkeling van een visie, missie, beleidsplan, moderne huisstijl, eigen secretariaat, stabiele financiële structuur, introductie CCP, accreditatie CCM, vernieuwde website, vernieuwde Credit Manager, CredIT, Credit Expo, Haagse lobby, samenwerking met de VCMB en de versterking van internationale contacten. In deze opsomming mogen het oplossen van incidenten en de gebruikelijke evenementen zoals de ‘meet and learns’ en golfdagen natuurlijk niet ontbreken.
De VVCM is Mannes Westhuis veel dank verschuldigd. Samen met de andere bestuursleden heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het verder professionaliseren van credit management en het positioneren hiervan als kernfunctie van organisaties.

Wim Mul

Wim Mul

Erelid

Wim Mul is nagenoeg vanaf de oprichting lid van de vereniging. Hij was jarenlang regiocoördinator van de regio Zuid-Holland. In die hij functie organiseerde hij voor de leden uit de regio vele leer- en netwerkbijeenkomsten die altijd goed bezocht werden. Vanaf 2002 was hij lid van het bestuur en verantwoordelijk voor de portefeuille opleidingen. Hij is zowel lid als voorzitter geweest van de opleidingscommissie.
Onder zijn leiding, en in nauwe samenwerking met de opleidingscommissie, is de opleiding Certified Credit Practitioner (CCP) geïntroduceerd. Een opleiding op post-mbo niveau, die zich direct kon verheugen in een grote belangstelling. De opleiding Certified Credit Manager (CCM) is in zijn bestuursperiode geactualiseerd om nog beter aan te sluiten bij de eisen van modern credit en cash management. Ook is hij als voorzitter van de Adviesraad CCM medeverantwoordelijk geweest voor de succesvolle verkrijging van de post-hbo accreditatie van het CPION voor de opleiding CCM.
Bij zijn aftreden in 2010 is Wim Mul door de ALV tot erelid benoemd.

Tom Bijleveld

Tom Bijleveld

Erelid

Acht jaar zat Tom Bijleveld in het bestuur van de VVCM. Eerst als ‘gewoon’ bestuurslid, daarna in de functie van secretaris en, het laatste halfjaar van zijn bestuursperiode, als waarnemend voorzitter. In de ALV op 26 mei 2011 trad hij af. Als dank voor z’n vele verdiensten voor de vereniging werd Tom benoemd tot erelid.
Bescheiden als hij is, gaf Tom bij zijn afscheid aan trots te zijn op de collegiale samenwerking binnen het bestuur en de resultaten die als team zijn behaald. ‘Ik kan heel veel dingen noemen: de introductie van de CCP-opleiding, de Credit Expo, de twee succesvolle lustrumbijeenkomsten die we hebben georganiseerd, de restyling van de huisstijl en de doorvertaling daarvan in het magazine ‘De Credit Manager en de website, en, zeker niet te vergeten, de professionalisering van de organisatie, met een eigen kantoor en een eigen secretariaat. Waar ik ook trots op ben, is dat we er begin 2011, met een minimale bestuurlijke bezetting, in geslaagd zijn de vereniging niet alleen in de lucht te houden, maar ook een compleet nieuw bestuursteam te mobiliseren. Dat was nooit gelukt zonder de inzet van het secretariaat en de onvoorwaardelijke steun van de commissies en de leden.’

Martin van der Hoek

Martin van der Hoek

Erelid

In december 2013 trad Martin van der Hoek aan als voorzitter van de VVCM. Na vier jaar voorzitterschap namen wij ‘bijna’ afscheid van hem. Gelukkig mochten wij hem een half jaar langer omarmen als interim-voorzitter. Dit met instemming van onze leden, want volgens Martin waren zij hierin beslissend. De VVCM heeft Martin leren kennen als iemand die altijd een enorme dosis enthousiasme met zich meebrengt. Tijdens zijn bestuursperiode werd veel aandacht geschonken aan de VVCM-opleidingen, waar het Permanente Educatie programma uit is voortgevloeid. Ook de Credit College Tour werd succesvol, de VVCM CashGame werd ontwikkeld en er werd hard gewerkt om het magazine ‘De Credit Manager’ opnieuw vorm te geven. Slechts een greep van alle ontwikkelingen waar Martin in gelooft en waar hij alle betrokkenen enorm dankbaar voor is. We kunnen dan ook niet anders concluderen, dat hij de VVCM naar een hoger niveau heeft gebracht met zijn positieve blik op alles waar de vereniging werk van maakt. Daarom willen wij Martin bedanken en heeft hij de titel ‘erelid’ echt verdiend.

Ed van den Bosch

Ed van den Bosch

Erelid

Ed was acht jaar onze penningmeester toen hij aftrad in mei 2018. Natuurlijk is het met geen pen te beschrijven hoe waardevol Ed is geweest voor de vereniging. Als penningmeester heb je één opdracht: waken over de financiële positie van de vereniging, zodat zij ook op lange termijn kan blijven bestaan. Zonder voldoende onderbouwing ging de portemonnee bij Ed dus niet open, wat leidde tot een vereniging die de belangen van haar leden kon blijven behartigen met weloverwogen investeringen. Lang niet iedereen was het altijd met hem eens, maar Ed hield de hand op de knip. Hierdoor is het gelukt om zeven van de acht boekjaren met een positief resultaat af te sluiten. Hoewel hij zelf vind dat hij “gewoon zijn werk heeft gedaan”, heeft de VVCM veel van haar ontwikkelingen te danken aan Ed van den Bosch. Hij werd daarom bekroond tot erelid tijdens de ALV in het voorjaar van 2018.

Shares