Opzeggen

De statuten bepalen (artikel 7) dat schriftelijk (danwel per e-mail) moet worden opgezegd vóór 1 oktober van het lopende kalenderjaar, waarbij de opzegging dan geldt per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Als niet tijdig wordt opgezegd, bent u nog een volledig kalenderjaar contributie verschuldigd. Bij de bevestiging van het lidmaatschap ontvangt u een exemplaar van de statuten.

Shares