Incasso

Het vakgebied heeft op dit punt een enorme vlucht gemaakt. Krantenartikelen over incassobureaus die knokploegen inzetten om schulden te innen, komen nog maar zelden voor. Vijf jaar geleden was het bespreekbaar maken van de categorieën ‘niet-willers’ en ‘niet-kunners’ not done. De debiteur zou en moest betalen, coûte que coûte! Natuurlijk zijn er nog steeds partijen die uitsluitend gefocust zijn op het rendement. Dat er een tendens is naar een meer respectvollere benadering van de schuldenaar, staat echter buiten kijf.

Relevante artikelen

Internationaal Incassohandboek
Al vanaf de eerste publicatie van het Internationaal Incassohandboek heeft het zich bewezen als een waardevol en zeer gevraagd product voor het maken van beslissingen voor het incasseren van vorderingen in het buitenland. Internationale incasso en landspecifieke rechtsstelsels vormen uitdagingen die van invloed zijn op iedere onderneming. Lees het volledige artikel

De keerzijde van de huidige privacywetgeving: het roer moet om!
Onlangs is het Breed Moratorium in werking getreden. Deze algemene maatregel van bestuur moet mensen in de schulden de mogelijkheid geven voor een ‘adempauze’ van hun schuldeisers gedurende zes maanden. Aanleiding om met NVI-directeur Connie Maathuis en NVI-bestuurslid André Groot te gaan praten over waar we in Nederland staan met de aanpak van problematische schulden. Beiden vinden dat de aanpak over een andere boeg moet, met veel meer aandacht (en middelen) voor preventie en transparantie in de keten, ook vanuit de NVI. De basis blijft: ‘Als je iets koopt, dan betaal je het’. Maar er moet ook maatwerk mogelijk zijn voor problematische schulden. Ook moet het voor alle partijen (inclusief de consument) inzichtelijker worden of het aangaan van een kredietrelatie verstandig is. Lees het volledige artikel

Sociaal incasseren in het maatschappelijk belang
De term ‘sociaal incasseren’ is de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Wat houdt het eigenlijk in? Welke meerwaarde levert het op en voor wie? En wat kan het betekenen voor de incassomarkt? Lees het volledige artikel

Nieuwe regels btw-teruggaaf oninbare vorderingen
Op 1 januari 2017 zijn de regels voor de btw-teruggaaf van oninbare handelsvorderingen gewijzigd. De nieuwe regelgeving is bedoeld als vereenvoudiging, maar leidt op een aantal punten ook tot verruwing. De nieuwe regels hebben bij de verkoop van handelsvorderingen mogelijk impact op de pricing van de vorderingen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten van de nieuwe regelgeving. Lees het volledige artikel

AFM-vergunning voor incassobureaus en deurwaarders
Op 22 februari 2017 kondigde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan dat incassobureaus en deurwaarders die krediet aanbieden of bemiddelen in krediet, vóór 7 april 2017 een vergunning moeten aanvragen. De AFM sorteerde voor op deze aankondiging met haar Leidraad Consumenten en Incassotrajecten van 14 november 2016. De toezichthouder op het gedrag van financiële marktpartijen verscherpt de grenzen van het aanbiedings- en bemiddelingsverbod. De AFM trekt daarbij samen op met de Autoriteit Consument & Markt. Lees het volledige artikel

Het Europees bankbeslag: nuttig incassowapen?
De Europese Commissie deed op 25 juli 2011 een voorstel voor het instellen van een Europees bevel tot het leggen van conservatoir bankbeslag (EAPO). Het blokkeren van de bankrekeningen van schuldenaars moet het voor ondernemingen mogelijk maken om per jaar zo’n 373 tot 600 miljoen euro aan oninbare vorderingen te incasseren. Aangezien het leggen van conservatoir beslag in de meeste lidstaten lastiger is dan in Nederland, lijkt de EAPO een nuttig wapen voor de Nederlandse schuldeiser. Maar is dat ook zo? Lees het volledige artikel

Speciale rechtbank voor handelsgeschillen: Netherlands Commercial Court (NCC)
Heeft u een conflict met een klant of een leverancier, dan kunt u vanaf volgend jaar terecht bij een speciale rechtbank in Amsterdam. De belofte is dat procedures efficiënter zullen verlopen. Kan deze belofte waargemaakt worden en zo ja, tegen welke prijs? Lees het volledige artikel

Consultatie Breed Moratorium: effectieve(re) schuldhulpverlening?
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, heeft haar plannen voor het invoeren van een zogeheten Breed Moratorium als consultatie aan de markt aangeboden. Dit om alle betrokken partijen te informeren over het voorstel en reacties op de inhoud van het voorstel te verzamelen. Doel van de regeling is om onder bepaalde voorwaarden binnen de schuldhulpverlening een incassopauze mogelijk te maken. Het gaat dan om situaties waarin door de wijze van incasso van een of meer schuldeisers de financiële situatie van de schuldenaar herhaaldelijk wordt gedestabiliseerd, terwijl andere instrumenten onvoldoende soelaas bieden om toch tot een effectieve schuldhulpverlening te komen. Lees het volledige artikel

Vonnissen executeren in het buitenland
Door een herziening van de EEX-verordening is de positie van crediteuren met vorderingen in het buitenland verbeterd. De belangrijkste wijziging is de afschaffing van de exequaturprocedure, waardoor u nu sneller en gemakkelijker kunt incasseren in het buitenland. Wel blijft executeren in elk land een vak apart. Lees het volledige artikel

Vonnissen executeren in het buitenland (deel 2)
Wat kunt u doen om uw grensoverschrijdende openstaande facturen succesvol te incasseren? Naar aanleiding van de wijzigingen in de EEX-verordening hebben wij, in de vorige editie van de Credit Manager, de executieprocedures van vonnissen in België, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Spanje besproken. Omdat wij het aantal incassozaken in Polen, Italië en Roemenië sterk zien toenemen, bespreken onze internationale advocaten en juristen in deze editie de executieprocedures in deze groeiende of herstellende economieën. Lees het volledige artikel

Winst deurwaarders sterk onder druk
Minder gevulde orderportefeuilles en een dalend bedrag per debiteur zetten de omzet van deurwaarders onder druk. Tegelijkertijd is de kostprijs per debiteur gestegen, omdat het lastiger is bedragen te innen. Per saldo blijft er steeds minder over. Dat blijkt uit het kwartaalbericht juridische dienstverleners (maart 2015) van ING Economisch Bureau. In 2013 bedroeg de winstgevendheid van de branche gemiddeld slechts 3%. Cijfers over 2014 zijn er niet, maar van verbetering lijkt geen sprake omdat de omzetten verder onder druk zijn gekomen en aanpassing van de kosten langzaam verloopt. Lees het volledige artikel

Mr. Ard van der Steur: ‘Wetsvoorstel incassokosten moet worden herzien’
Het wetsvoorstel incassokosten moet in de huidige vorm van tafel. Dat is het standpunt van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de vaste commissie voor Justitie, begin september, diende woordvoerder mr. Ard van der Steur een aantal wijzigingsvoorstellen in. Of het nieuwe kabinet deze voorstellen zal overnemen, moet worden afgewacht. Van der Steur gaat zich de komende maanden in elk geval inspannen om een Kamermeerderheid te behalen. ‘Het zou me verbazen als dat niet lukt.’ Lees het volledige artikel

Jet Creemers: ‘De incassobranche kan niet zonder een wettelijk erkend keurmerk’
Als onafhankelijk voorzitter was Jet Creemers acht jaar het boegbeeld van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). In december neemt zij officieel afscheid van ‘haar’ NVI. Samen met Jet blikken we terug op haar enerverende bestuursperiode. ‘De WIK is en blijft fout.’ Lees het volledige artikel

DeurwaarderData App zorgt voor betere communicatie
De gerechtsdeurwaarderpraktijk digitaliseert in hoog tempo. De rechtspraak ontwikkelt een programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI) om procedures eenvoudiger te maken. De eKantonrechter is inmiddels geïntroduceerd en voor het eExploot om digitaal bankbeslagen te leggen is een pilot ingericht. En sinds kort is er de DeurwaarderData App. Deze nieuwe App zorgt ervoor dat de gerechtsdeurwaarder goed geïnformeerd is over het dossier als hij aan de deur komt. De gekozen oplossing en andere relevante informatie worden ter plekke via de App vastgelegd en streaming verwerkt in het (online) dossier. Daarmee is de actuele status van het dossier 24/7 online in te zien voor de behandelaar, de opdrachtgever en de debiteur. Lees het volledige artikel

Handelstransacties: incasseren anno 2013
De afgelopen twaalf maanden is er veel veranderd op het gebied van credit management. Op 1 juli 2012 is de Wet incassokosten1 in werking getreden en op 16 maart jl. zijn de wettelijke regels voor het incasseren van vorderingen uit handelstransacties deels herzien.2 In dit artikel geef ik een overzicht van de gevolgen van beide wetten voor de dagelijkse incassopraktijk inzake handelsvorderingen. Lees het volledige artikel

Trendonderzoek incassobranche en gerechtsdeurwaarders
De Rabobank en Grant Thornton hebben onderzoek gedaan naar de gerechtsdeurwaarders- en incassobranche. Doel van het onderzoek was meer inzicht te krijgen in de trends en ontwikkelingen in deze sector en de strategische keuzes waar zij voor staat. Door interviews te voeren met een groot aantal spelers zijn de resultaten verzameld. Het onderzoek is uitgemond in een Themabericht Gerechtsdeurwaarders- en incassobranche.* Belangrijkste conclusie: ‘Durf te kiezen, innoveer en anticipeer!’ Het Value Discipline model van Treacy en Wiersema biedt daarbij hulp. Lees het volledige artikel

Europees Conservatoir Bankbeslag (EAPO) in aantocht
Nederland kent een goedwerkend systeem van conservatoir beslag. Ook de EU lijkt nu eindelijk te komen tot een vergelijkbaar systeem voor grensoverschrijdend conservatoir beslag. Sinds 2009 rouleert er een ontwerp voor de ‘European Account Preservation Order’, kortweg EAPO. Het ontwerp lijkt nu een eindfase te hebben bereikt en staat voor 30 mei 2013 op de agenda van het Committee Legal Affairs van het Europees Parlement. De plenaire behandeling vindt naar verwachting plaats op 9 september 2013. Lees het volledige artikel

Mededogen of meedogenloos: incasseren anno nu
De maatschappij verhardt en dat ten tijde van een recessie. Gevolg meer schulden en opdrachtgevers en incassopartners die afschrijvingen willen voorkomen zonder in te leveren op rendement. Commercieel belang staat voorop. Dat is niet verkeerd, maar waar ligt de grens? Hoe hard mag en kan je zijn? Speelt ethiek überhaupt een rol bij incasso of telt alleen het financiële resultaat? Dinsdag 28 oktober vond een rondetafelbijeenkomst plaats bij MaxCredible in Amsterdam. Het onderwerp: maatschappelijk incasseren. De deelnemers aan de bijeenkomst hebben stuk voor stuk hun sporen verdiend in de problematiek van schulden en de inning hiervan. In dit artikel een samenvatting van de stand van zaken en de knelpunten. Lees het volledige artikel

Het dwangakkoord buiten faillissement vanuit het perspectief van de schuldeiser
Schuldeisers krijgen door nieuwe wetgeving te maken met een ander juridisch speelveld, waarin hun vrijheid wordt ingeperkt. Lossen de veranderende spelregels een probleem op of creëren zij juist een probleem? In hoeverre liggen schuldeisers (onredelijk) dwars? De gedachte achter een dwangakkoord buiten faillissement is dat crediteuren er zelf (vrijwillig) niet uitkomen. Dit kan leiden tot een onnodig faillissement. De vraag is echter: kloppen deze aannames? Met behulp van een enquête onder VVCM-leden leveren we een bijdrage aan de discussie over het versterken van het reorganiserend vermogen met behulp van faillissementswetgeving en schuldeiserakkoorden in het bijzonder. In deze bijdrage wordt kort verslag van deze enquête gedaan. Lees het volledige artikel

Het risico van inschattingsfouten bij incasso
In een periode waarin het aantal Nederlanders met een betalingsachterstand nog altijd oploopt, zoeken schuldeisers en professionele incassomedewerkers naar manieren om de incasso effectiever en efficiënter in te richten. Een belangrijke weg daarin is dat er nadrukkelijker wordt gezocht naar het onderscheid tussen niet-willers en niet-kunners onder de debiteuren. De insteek daarbij is hard te incasseren bij de niet-willers en oplossingen te zoeken voor de niet-kunners. Ook als dat een (gedeeltelijke) kwijtschelding betekent. De zoektocht naar niet-willers en niet-kunners heeft onder meer tot gevolg dat incassomedewerkers meer ruimte krijgen om te bepalen welke aanpak ze bij wie inzetten. Dit is een belangrijke en goede ontwikkeling. Er kleven echter ook risico’s aan. In dit artikel gaan wij in op het haast onvermijdelijke risico van inschattingsfouten en wat daar aan te doen valt. Lees het volledige artikel

Vereenvoudiging en digitalisering van procesrecht
De minister van Veiligheid en Justitie werkt aan een wetsvoorstel tot vereenvoudiging en digitalisering van het burgerlijk en het bestuursprocesrecht in het kader van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). Wat gaat er veranderen? Lees het volledige artikel

Derdengeldenrekening
Een derdengeldenrekening is een reguliere bankrekening waarop gelden van derden worden gestort en wordt beheert door een onafhankelijke derde. Derdenrekeningen worden gebruikt om namens cliënten bedragen te incasseren, of om tijdelijk de bedragen veilig te stellen. Lees het volledige artikel

Deurwaarder
De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar. Om deze taken te mogen uitvoeren is de gerechtsdeurwaarder door de Kroon benoemd. Zo wordt de gerechtsdeurwaarder lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), wanneer de gerechtsdeurwaarder niet bekend is bij de beroepsorganisatie is het geen gerechtsdeurwaarder. Lees het volledige artikel

Incassobureau
Uw factuur wordt niet betaald, wat te doen? U kunt een incassobureau inschakelen, maar hoe werkt een incassobureau nu eigenlijk? Lees het volledige artikel

 

 

 

 

Shares