Risk Management

Risicomanagement is een hulpmiddel om op een gestructureerde manier risico’s in kaart te brengen, er proactief  op in te spelen en zo beter te beheersen. Het is essentieel voor het realiseren van strategische ambities. Bedrijven die hun risicomanagement goed op orde hebben, presteren beter dan hun concurrenten. Zij hebben over het algemeen een stabielere aandelenkoers, zijn succesvoller, robuuster en veerkrachtiger. Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.

Informatie

Credit Policy
The granting of trade credit is a powerful selling aid, and is a fundamental foundation upon which all trading relationships are built. Both seller and buyer gain advantage from credit facilities, but the risk of slow or non payment is borne by the seller – risk in the form of non payment, and cost in the form of the interest expense incurred from the date of the sale to receipt of the funds. Lees het volledige artikel

Granting Credit
The impressive premises, complete with the fish tank in the reception area and the flagpoles in the car park, may hide a company with severe financial problems, weak cash flow and a reputation for failing to pay suppliers. Credit managers always look behind the façade, – and certainly never enter into any risk environment without having first weighed up all the relevant and available facts. Lees het volledige artikel

Ratio’s Risk Assessment
Er zijn verschillende manieren om de liquiditeit te berekenen. De current ratio is de meest gebruikte maatstaf en wordt daarom ook wel de algemene liquiditeitsratio genoemd. Andere veel gebruikte maatstaven zijn de quick ratio en de kasliquiditeit. Deze drie hebben gemeen dat de uitkomst een relatief getal is. Ook de absolute waarde van snel inzetbare financiële middelen kan worden berekend aan de van het werkkapitaal. Lees het volledige artikel

Regulering van kredietbeoordeling viert tweede verjaardag
Sommigen zijn van mening dat kredietbeoordelingen niet moeten worden gereguleerd. Het zijn vooral de kredietbeoordelaars zelf die zich niet graag in de kaarten willen laten kijken. De wetgever daarentegen is van mening dat voor een gezond economisch verkeer kredietbeoordelingen van grote waarde zijn. Daarom is sinds december 2009 de EU-verordening 1090/2009 van kracht. Lees het volledige artikel

Investering in klantenkrediet in de dienstensector
Klanten- en leverancierskrediet heeft een aandeel in de balans van productieondernemingen. Voor andere industrieën kunnen de balanskenmerken helemaal anders liggen. Dat is zeker het geval voor handelsondernemingen en dienstverlenende ondernemingen. Lees het volledige artikel

FraudeInfodesk: nieuw initiatief voor aanpak en preventie fraude
Spookfacturen, nepwebsites, telefoontjes over investeringen met mooie rendementen. Nederlandse bedrijven leiden jaarlijks zo’n € 500 miljoen schade door acquisitiefraude. De totale schade door financieel-economische criminaliteit bedraagt ruim € 3,7 miljard. Van een gestructureerde, effectieve bestrijding van de oplichtingspraktijken is tot nu toe niet of nauwelijks sprake. Maar verandering is op komst. Na de zomer gaat de FraudeInfodesk van start, een publiekprivate samenwerking voor het matchen van fraudegegevens. Initiatiefnemer is Stichting aanpak Financieel-economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin) die o.a. de Fraudehelpdesk exploiteert. Directeur mr. Fleur van Eck en projectmanager John W. Nihot RAE vertellen er meer over. Lees het volledige artikel

Betaling in natura: bittere noodzaak of trending?
Een aantal jaren geleden schreven twee van mijn kantoorgenoten bij Bierens Incasso Advocaten vanuit hun rol als curator al eens in De Credit Manager over alternatieve wijzen van betaling. Zij merkten toen op, dat het accepteren van betaling in natura in het zakelijke handelsverkeer niet altijd vrij is van risico’s. Is er inmiddels wat veranderd? Lees het volledige artikel

Europees staal: een verloren industrie?
Waren de Koninklijke Hoogovens vroeger een paradepaardje van de zware industrie, in Europa lijkt het tij op dit moment te keren. In hoeverre klopt dit, wat wordt er vanuit de overheden aan gedaan en is dit eigenlijk iets waar we ons zorgen over moeten maken? De Credit Manager duikt in de wereld van het staal. Lees het volledige artikel

Credit manager van de toekomst: strateeg met scherpe externe focus
Het moderne credit management werkt steeds meer vanuit een gedigitaliseerde omgeving die bovendien nog eens ontzettend snel evolueert. De functie van de credit manager is om die reden aan verandering toe. Een doelgericht onderzoek van bedrijfsinformatiespecialist Graydon peilt wat het ‘credit management van de toekomst’ is. Lees het volledige artikel

Transferable Letters of Credit? Van stress naar comfort!
De laatste tijd volg ik regelmatig discussies over de toekomst van Letters of Credit (L/C). Is het L/C een uitstervend product? Lees het volledige artikel

Ratings voor beleggingen en leverancierskrediet
In het vorige nummer van De Credit Manager schreef ik een artikel over het uit de hand gelopen faillissement van de AvW Group uit Karinthië waarbij D&B geheel onvrijwillig betrokken raakte. D&B viel niets te verwijten. Integendeel. Wel illustreert deze casus hoe een gerenommeerd handelsinformatiebedrijf in een rechtszaak verwikkeld kan raken als handelsinformatie voor beleggingsanalyses wordt gebruikt. In dit artikel leg ik uit wat de juridische en technische achtergronden van dit vraagstuk zijn. Lees het volledige artikel

‘Overleven zonder credit management is een illusie’
Te veel bedrijven gaan onnodig failliet door miscommunicatie tussen de ondernemer en de bank. Dat stellen hoogleraar turnaroundmanagement Jan Adriaanse en consultant Erik in ‘t Groen, voormalig Bijzonder Beheerbankier, in hun boek ‘Zwaar weer ondernemen’. Redding is volgens hen vaak mogelijk, mits snel en adequaat wordt ingegrepen en beide partijen investeren in dialoog, wederzijds begrip en vertrouwen. Een interview over de voorwaarden voor een succesvolle turnaround en de cruciale rol van credit management. Lees het volledige artikel

Glen Bullivant : ‘Het beroep van credit manager wordt alleen maar relevanter’
De VVCM is aangesloten bij de FECMA, de Federation of European Credit Management Associations. President is Glen Bullivant, op-en-top Brits en voorzien van de daarbij horende Engelse humor. Zijn bijnaam in eigen land is ‘Mister Credit’, vanwege zijn niet te onderschatten bijdragen aan de ontwikkeling van credit management in Europa. Ik spreek Glen Bullivant, die onlangs is benoemd tot ‘Fellow of the Chartered Institute of Credit Management’, tijdens een FECMA-overleg in Brno. Daarbij leg ik hem een aantal vragen voor over zijn loopbaan en zijn visie op credit management in historisch en sociaaleconomisch perspectief. Lees het volledige artikel

Faillissement AvW Group: D&B kroop door het oog van de naald
Het faillissement van de AvW Group uit Karinthië houdt duizenden beleggers, juristen en toezichthouders al vier jaar bezig. De AvW Group gebruikte haar rating van Dun & Bradstreet (D&B) bij de communicatie met haar beleggers. De vraag of ratings van handelsinformatiebedrijven gebruikt mogen worden bij de promotie van beleggingen, is actueler dan ooit. Het antwoord kwam voor D&B van de Hoge Raad in Wenen. Lees het volledige artikel

Zijn wanbetalers niet-kunners of niet-willers?
Op allerlei plekken zoeken afdelingen credit management naar een invulling om niet-willers van niet-kunners te onderscheiden. Met deze beweging neemt het credit management afscheid van het traditionele beeld dat eigenlijk elke wanbetaler een niet-willer is. Maar wat betekent dit voor de uitvoerders die nu voor de opgave staan om te beoordelen tot welke groep een wanbetaler hoort? En hoe maak je die beoordeling? Deze twee vragen staan in deze bijdrage centraal. Lees het volledige artikel

Is credit management een wetenschap of een kunst?
Credit managers bewaken velerlei soorten risico’s, optimaliseren financieel-logistieke processen, plannen en sturen cashflows of houden toezicht op de compliancy. En dit zijn bij lange na nog niet alle taken. De vraag dringt zich daarom op wat bij een dergelijke veelvoud aan verantwoordelijkheden de beslissende succesfactor is? Vooral ten aanzien van de voornaamste taak, het minimaliseren van de kredietrisico’s. Is het de expertise van de credit manager of zijn het de methoden en modellen? Wint de wetenschap of de ervaring? Lees het volledige artikel

Naleving deponeringsplicht in tien jaar nauwelijks verbeterd
In tien jaar tijd is weinig voortgang gemaakt met het naleven van de wettelijke verplichting tot deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Uiteindelijk deponeert 80% van de bedrijven, waarvan 66% binnen dertien maanden na afsluiting boekjaar. In België en het Verenigd Koninkrijk deponeert 98% en qua tijdigheid is de score 75% respectievelijk 93%. Kennelijk is er iets anders nodig om verbetering te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld door de Kamer van Koophandel te belasten met de naleving en de mogelijkheid tot zelfstandige boeteoplegging bij overtreding? Lees het volledige artikel

Deponeren van de jaarrekening in de landen om ons heen en daarbuiten
Nederlandse bedrijven zijn wettelijk verplicht uiterlijk dertien maanden na afsluiting van het boekjaar de financiële gegevens gedeponeerd te hebben bij de Kamer van Koophandel. In De Credit Manager 2 van dit jaar is een artikel gewijd aan de naleving van deze deponeringsverplichting in de afgelopen tien jaar. Het percentage bedrijven dat tijdig deponeert, is vrijwel gelijk gebleven op iets meer dan 65% en uiteindelijk deponeert 80% van de bedrijven. Hoe is het gesteld met dit onderwerp in de landen om ons heen? Lees het volledige artikel

Is credit management de belangrijkste functie in de onderneming?
Vrijwel elk boek dat een bepaald aspect van het ondernemingsbeheer behandelt (corporate finance, marketing, productiebeheer, strategisch management, human resources, ICT), begint met een inleidend hoofdstuk waarin wordt aangegeven hoe belangrijk de betreffende discipline is. In veel gevallen komt er zelfs een statement dat ‘ons vakgebied het belangrijkste is in de onderneming’. In hoeverre is die kwalificatie gerechtvaardigd voor credit management? Lees het volledige artikel

Zakendoen met een buitenlandse rechtspersoon in Nederland: do or don’t?
In Nederland zijn vele buitenlandse rechtspersonen actief in het handelsverkeer. Nogal eens wordt het gebruik van een buitenlandse rechtspersoon geassocieerd met misbruik. Terecht? Lees het volledige artikel

Hoe goed kent u uw scoringssysteem?
Van de kwaliteit van uw scoringssysteem kan veel afhangen. Primair moet het systeem de (on)inbaarheid van uw vorderingen kunnen voorspellen. Daarnaast kan de continuïteit van uw omzet, uw liquiditeit, uw rentabiliteit en last but not least de herfinanciering van uw debiteurenvorderingen ervan afhankelijk zijn. Hoe goed kent u uw scoringssysteem? Deze vraag staat centraal in een onderzoek dat de VVCM en de Stichting NORA dit najaar uitvoeren. In dit artikel gaan wij in op de betekenis en de werkwijze van scoringssystemen en het belang van het onderzoek van de VVCM en de Stichting NORA. Lees het volledige artikel

Veel credit managers onbekend met scoringssystemen
Uit diverse onderzoeken blijkt dat MKB-bedrijven steeds minder door banken kunnen worden gefinancierd. Dit geldt vooral voor het kleinbedrijf. Het gevolg is dat er meer gebruikgemaakt moet worden van leverancierskrediet, waardoor de aandacht voor de kredietbeoordeling van debiteuren actueler is dan ooit. Met andere woorden, het voorkomen van betalingsproblemen is belangrijker geworden dan het bestrijden van de gevolgen. Maar er is meer aan de hand. Lees het volledige artikel

Nieuwe app ‘Is mijn bedrijf kredietwaardig’ helpt bij goed credit management
NIBE-SVV heeft onlangs de app ‘Is mijn bedrijf kredietwaardig’ gelanceerd. De nieuwe tool berekent in drie eenvoudige stappen of een onderneming kredietwaardig is volgens de standaardcriteria van de bank. Hieruit volgt een advies op maat. Tevens beoordeelt de app of een onderneming voldoende liquide, solvabel en rendabel is. ‘Een nuttig hulpmiddel voor MKB-ondernemers, adviseurs én credit managers’, aldus bedenker Jacques van Eck. Lees het volledige artikel

Strengere wetgeving voor credit rating agencies raakt ook credit managers
Door strengere Europese wet- en regelgeving mogen alleen nog publieke ratings worden gebruikt. Credit managers kunnen aansprakelijk worden gesteld, wanneer zij private ratings openbaar maken. Is hier sprake van speculatie? Of krijgen credit managers binnenkort inderdaad te maken met de gevolgen van deze wet- en regelgeving? De feiten op een rij. Lees het volledige artikel

Samenwerken in de keten als sleutel tot meer resultaat
Op donderdag 31 oktober 2013 organiseerde de VVCM een Meet & Learn-bijeenkomst bij 10ForIT BV in Beverwijk. Het thema: samenwerken in de keten (supply chain) als sleutel tot hogere efficiëntie, betere kwaliteit, minder beslag op werkkapitaal en hogere marges voor alle betrokken partijen. Sprekers Frank Beentjes, directeur bij 10ForIT, Anita Gerrits, partner bij G-Ray, en Tonnis de Boer, directeur bij TradeCloud, blikken terug en vatten hun visie samen. Lees het volledige artikel

Zijn afspraken via WhatsApp rechtsgeldig?
Ik ben door mijn Spaanse collega Belén Lopez Morata getriggered om me te verdiepen in de juridische houdbaarheid van WhatsApp-berichten. Zij schreef namelijk een interessant artikel over de rechtsgeldigheid van een WhatsApp-bericht bij de Spaanse rechtbank. Lees het volledige artikel

 

Shares