Privacystatement

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid VVCM

De VVCM is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk, voor en door leden. Via onze website bieden wij allerlei diensten aan leden en niet-leden. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermeldenvoor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemenom jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraagter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch         0346 – 55 80 50 (Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)
E-mail                  secretariaat@vvcm.nl of via het contactformulier op onze website
Online profiel     Inloggen
Post                      Computerweg 22, 3542 DR Utrecht

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze lidmaatschappen, diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter.

Persoonsgegevens
De VVCM verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Naam, geslacht, zakelijk/privé e-mailadres, zakelijk/privé telefoonnummer(s), zakelijk/privé NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, functie, opleidingsniveau, oriëntatie B2B/B2C, leidinggevende functie, branche en aan wie wordt gerapporteerd binnen het bedrijf.

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • De VVCM gebruikt contact- en correspondentiegegevens voor het persoonlijk uitnodigen van leden voor een VVCM bijeenkomst;
 • De VVCM gebruikt functiegegevens, opleidingsniveau, oriëntatie B2B/B2C, leidinggevende functie, branche en aan wie wordt gerapporteerd binnen het bedrijf om leden alleen dan uit te nodigen als de bijeenkomst zijn/haar functie of deelgebied betreft;
 • De VVCM gebruikt adresgegevens om leden het verenigingsblad te sturen;
 • De VVCM gebruikt de geboortedata om de hoogte van het lidmaatschap te bepalen, zijnde Young Professional (tot 30 jaar), Senior lid (68+) en Regulier lid (30 tot 68 jaar).

Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Profilering
De VVCM website kan persoonlijke gegevens, zoals het Internet Protocol (IP) adres, opslaan wanneer u onze website bezoekt. De VVCM zal deze informatie in lijn met de nieuwe wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vertrouwelijk behandelen. De VVCM gebruikt deze gegevens enkel en alleen om te reageren op vragen van u, om het bezoekersgedrag op de website te analyseren en voor marketingdoeleinden.

Let op: de informatie, inhoud en afbeeldingen op deze website kunnen onvolledig, achterhaald of onjuist zijn. Het is daarom van groot belang dat u eerst contact opneemt met de VVCM om informatie te controleren voordat u op basis van die informatie actie onderneemt. Wij behouden ons het recht voor om de informatie, inhoud en afbeeldingen op deze website zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.

Bewaren
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Om je gegevens in te zien, te wijzingen of te verwijderen kun je contact opnemen met het secretariaat van de VVCM via de volgende gegevens:

Telefonisch         0346 – 55 80 50 (Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)
E-mail                  secretariaat@vvcm.nl of via het contactformulier op onze website
Online profiel     Inloggen
Post                      Computerweg 22, 3542 DR Utrecht

Autoriteit Persoonsgegevens
Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Shares