Statuten

Naam en Zetel

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Vereniging Voor Credit Management. Zij is gevestigd te Veenendaal.

Doel

Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel het ontwikkelen en ondersteunen van credit management, het bevorderen van de vakkennis en de toepassing daarvan en het behartigen van de belangen van de beoefenaars, alles in de ruimste zin van het woord.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg – al of niet in samenwerking met andere natuurlijke of rechtspersonen – en wel door:
  • het verrichten, bevorderen, ondersteunen en aanmoedigen van studie en onderzoek;
  • het organiseren van congressen, seminars en overige (studie-) bijeenkomsten;
  • het organiseren en/of superviseren van relevante cursussen;
  • het (doen) uitgeven van een verenigingsblad en/of boeken en tijdschriften;
  • het verzamelen en verspreiden van voor het vakgebied relevante gegevens;
  • het onderhouden van contacten op nationaal en internationaal niveau;
  • het op basis van argumenten trachten de besluitvorming binnen diverse politieke en commerciële gremia ten behoeve van het vakgebied van de creditmanager te beïnvloeden;
  • alle overige wettige middelen, welke bevorderlijk kunnen zijn voor het door de vereniging beoogde doel.

Duur

Artikel 3.

 1. De vereniging is aangedaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari t/m 31 december van ieder jaar.

Lidmaatschap

Artikel 4.

 1. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen.
 2. Leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
 3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging, of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.

Artikel 5.
1. Als lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur, zal het bestuur zorgdragen voor een schriftelijke motivatie omtrent haar beslissing en zal zij deze aan de verzoek(st)er om toelating tot het lidmaatschap doen toekomen. Verzoek(st)er kan tegen deze beslissing beroep instellen bij de eerstkomende algemene ledenvergadering welke alsnog tot toelating kan besluiten.
2. Ereleden worden op voorstel van een meerderheid van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar.

Artikel 6.
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 7.
1. Het (bestuurs-/commissie)-lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid.
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste oktober in het bezit van het secretariaat moet zijn. Deze zal de ontvangst binnen een redelijke termijn schriftelijk bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van de reden(en).
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of benadeeld heeft. De ontzetting geschiedt door een, met gewone meerderheid van stemmen, genomen besluit van het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), hiervan in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de eerstkomende algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur om haar moverende reden(en) anders besluit.
6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Geldmiddelen

Artikel 8.
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de leden, entreegelden, eventuele andere wettige verkrijgingen door o.a erfstellingen, legaten, schenkingen en eventuele andere wettige baten.
2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

Bestuur

Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal, doch ten minste vijf personen. Het aantal bestuurders wordt op voordracht van het bestuur vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een periode van vier jaren uit de leden der vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan, met dien verstande dat beide functies in één persoon verenigd kunnen worden. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur der vereniging.
3. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels omtrent voordracht, benoeming en ontslag van bestuursleden vaststellen.
4. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste 80% der geldig uitgebrachte stemmen.
5. Bestuurders zijn te allen tijde bevoegd zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste twee maanden.
6. Jaarlijks treden een of meerdere bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond éénmaal herkiesbaar.
7. Het bestuur kan de aan haar opgedragen taken delegeren aan derden, waaronder door het bestuur in te stellen commissies en te benoemen adviseurs begrepen.
8. Een uitbesteding als bedoeld in lid 7 van dit artikel ontslaat het bestuur niet van haar verantwoordelijkheden zoals door de wet bepaald.
9. Het bestuur is bevoegd het te voeren algemene secretariaat, alsmede de financiële administratie onder haar toezicht en verantwoording uit te besteden aan derden.

Artikel 10.
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Tenminste twee bestuurders waarbij er ten minste één deel uit dient te maken van het dagelijks bestuur zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, tenzij hierdoor willens en wetens de belangen van de vereniging worden geschaad of geschaad kunnen worden.
2. Ieder lid van het bestuur kan zich ter zake van zijn/haar vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank- en girosaldi zulks slechts mogelijk is binnen de in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Voor deze overeenkomsten alsmede voor het aangaan van (ver)huurovereenkomsten met betrekking tot registergoederen, behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

Algemene Vergaderingen

Artikel 11.
1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de benodigde bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
2. De jaarvergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, of van enige door het bestuur ingestelde commissie, ter controle van het gevoerde beleid. Deze commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan, mits voor de financiële consequenties hiervan goedkeuring van de jaarvergadering is verkregen.
3. Het bestuur is verplicht de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. Goedkeuring door de jaarvergadering van het jaarverslag, het gevoerde beleid en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de jaarvergadering een commissie bestaande uit ten minste drie leden, niet zijnde bestuurs-, commissieleden zoals bedoelt in artikel 9 lid 6, alsmede leden van de commissie zoals in lid 2 van dit artikel bedoeld, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Tijdens de eerstkomende algemene ledenvergadering brengt zij verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene (jaar)-vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
6. Ter goedkeuring van de financiële verantwoording ten aanzien van inkomsten en uitgaven kan door het bestuur aan de leden een accountantsverklaring overlegd worden, waarin tenminste opgenomen zal zijn dat de inkomsten en uitgaven juist en volledig geboekt zijn.

Artikel 12.
1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tien werkdagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste 50 leden .
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur een algemene vergadering bijeen had dienen te roepen.

Artikel 13.

 1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering, ieder gewoon lid heeft één stem. Ieder gewoon lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander gewoon lid. Per gewoon lid zullen echter niet meer dan twee volmachtstemmen mogen worden uitgebracht.
 2. Een gewoon lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
 3. Een eenstemmig besluit van alle gewone leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in de notulen, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
 4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die volstrekte meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
 6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is bindend, beslissend tenzij echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 14.

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
 2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen derde notulen gehouden.

Statutenwijziging

Artikel 15.

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste tien werkdagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste tien werkdagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, aan de leden toezenden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar ten minste 75 leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. Bij ontbreken van het quorum kan, ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden tot wijziging worden besloten op een volgende, ten minste tien werkdagen, doch uiterlijk tweehonderdendertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 16.
Het in artikel 15 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 17.

 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

Artikel 18.
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

Ontbinding en vereffening

Artikel 19.

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste tien werkdagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebracht stemmen.
 3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste tien werkdagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door bestuur.
 5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor een door de algemene vergadering te bepalen zodanig doel en/of doelen als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 20.

 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen en de wijze van uitoefening van het stemrecht enzovoort.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door het bestuur en/of door ten minste een/derde gedeelte van de gewone leden der vereniging.
 3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.
Shares