Op dinsdag 10 mei heeft de VVCM in samenwerking met Garantiefonds gerechtsdeurwaarders kennissessie georganiseerd over Risicomanagement i.c.m. Creditmanagement bij Parker Hannifin te Hendrik-Ido-Ambacht.

Na tijden gericht op behoud van omzet met gezonde marges is het blik van de ondernemer weer gericht naar voren – alleen op welke wijze kan een ondernemer inzicht en overzicht houden in de risico’s die in de bedrijfsvoering aanwezig zijn zodanig dat de kasstroom gezond blijft. Het hanteren van ratio’s alleen is niet voldoende gebleken om verassingen te voorkomen.

Hoe houdt je je als ondernemer eenvoudig en gestructureerd zicht op de onderliggende kasstroom en ga je verantwoord om met investeringen in je netwerk – toeleveranciers, klanten, of toetreding op nieuwe markten? De credit manager kan in combinatie met cashmanagement methodieken een belangrijke proactieve rol spelen in ‘verantwoord’ ondernemerschap binnen het bedrijf ten einde een gezonde financiële positie te waarborgen

De auteurs proberen de inhoud van de kennissessie verkort weer te geven door een schematische weergave en een praktijk voorbeeld. Op deze manier willen wij aantonen dat de credit manager een belangrijke reisgenoot is in een waardevolle reis bij het bepalen en bereiken van een bestemming zonder ‘te grote’ risico’s.

Schema
Bron: presentatie M Borleffs dd 10 mei 2016

Bovenstaand schema beschrijft een besturingsmodel van een onderneming waarbij de ondernemingsdoelstellingen de basis vormen voor de uitvoeringsprincipes. Deze grondbeginselen zijn voor iedere discipline (van verkoop, productie, nazorg, algemeen management tot financiën) de belangrijkste leidraad voor het kiezen van ondernemingseigen criteria en normen waaraan de bedrijfsvoering dient te voldoen. Credit management heeft met alle disciplines te maken en vormt als het ware de ‘ambassadeurs’-functie binnen het bedrijf.

Zij speelt een rol in het vaststellen van de ‘hard controls’ – de financieel getinte criteria en normen en voor het vaststellen van de ‘soft controls’- de gedrag en cultuur gebonden criteria en normen. De uiteindelijke keuze is bepalend voor de gegevens die benodigd zijn – waarbij geldt hoe eenvoudiger de weergave hoe correcter de besluitvorming tot stand komt. Eenvoud versterkt het bewustzijn van de betrokkenen en vergroot de mogelijkheden – in elke laag van de onderneming, om te communiceren over eventuele afwijkingen en de kans deze te accepteren in het belang van de bedrijfsvoering zonder de ‘ in control’ gedachte te verliezen.

Praktijkcase Parker Hannifin
Binnen de besluitvormingsprocessen van Parker Hannifin proberen we de zaken zo eenvoudig mogelijk te houden door specifiek te maken per doelmarkt en doelgroep op welke criteria wij ons oordeelvormingsproces voor de hele keten uitvoeren. In dit proces zijn er strakke algemene richtlijnen voor elke stap van markttoetreding, prospect tot klant en van order-2-cash inclusief nazorg.

Parker is wereldwijd leider in aandrijving- en besturingstechnologieën, is partner van haar klanten en streeft ernaar om de productiviteit en winstgevendheid van haar klanten te verbeteren.

‘Niets is blijvend, behalve verandering’.

Deze uitspraak van de Griekse filosoof Heraclitus (ca. 450 v.C.) is uiterst relevant wanneer we spreken over creditmanagement: Creditmanagement is immers iedere dag in beweging.

Hoe kan op een uniforme wijze per klant een interne kredietlimiet worden vastgesteld, zodanig dat de eigen continuïteit daardoor beter gewaarborgd is?

Om een eenduidige structuur te kunnen aanbrengen in intern kredietlimietbeheer, moet een transparante uniforme procedure gehanteerd worden.

 • een eenduidige structuur aan te brengen met betrekking tot externe kredietinformatie.
 • een eenduidige structuur aan te brengen met betrekking tot intern kredietlimietbeheer.
 • simpele kaders vast te stellen waarbinnen credit controllers op een transparante manier moeten werken.
 • noodzakelijke uniformiteit binnen de ordervrijgave te realiseren.

Het advies inzake de interne kredietadvies wordt uiteindelijk bepaald door gebruik te maken van de volgende factoren:

 • Extern limiet kredietrapport.
 • Eigen berekening / rechtstreekse inzage, op basis verstrekte balans en resultatenrekening klant.
 • Eigen berekening op basis van geprognosticeerde omzet.
 • Risicomatrix creditreview
 • Informatie verzamelen uit alle beschikbare bronnen.
 • Standaard raamwerk voor nieuwe klanten.
 • Individuele en uitgebreide risicobeoordeling.
 • Beoordeling kredietrisico ‘risk tier’.

Naamloos1

Om een compact overview te hebben is binnen de afdeling Account Receivables een database ontwikkeld, die een ‘real time’ inzicht geeft in de actuele administraties. Naast overzichten benodigd voor cash collection bevinden zich hier ook de overzichten voor maand- en jaarafsluiting.

Binnen deze database zijn er diverse specialties opgenomen, waaronder  disputen, die wekelijks naar de sales company’s worden verzonden, en overzichten met creditmanagementgegevens. Deze bevatten vanzelfsprekend de volgende calculaties: DSO, DSO without disputes, best possible DSO, Grace en de Late payment score. Om bewustwording expliciet te benadrukken is een aparte calculatie gemaakt, die inzicht in de rentekosten van de LPS op jaarbasis. Met andere woorden, door goed proactief creditmanagement toe te passen, op een ordentelijke manier te zorgen dat de klanten tijdig betalen, zal de LPS dalen en worden de rentekosten omgezet in rentewinst.

Beschrijving Case Parker Hannifin: voor de onderneming specifieke pro-actieve kredietlimiet

Slot/Concluderend
Gebaseerd op eerdere waarnemingen – zowel intern als extern, verwachtingen en kennis vertalen wij onze ervaringen – wij geven er betekenis aan. Voor elke onderneming geldt: hoe meer u zich blootgeeft aan de wereld, des te groter wordt uw opslagruimte met gegevens waaruit u kunt putten. De credit manager kan op basis van de karakteristieken van de markt en het eigen bedrijf alle betrokken disciplines bijstaan verantwoorde keuzes te maken om zo de bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

Auteurs – presentatoren kennissessie 10 mei 2016
Maarten Wisseborn – area credit manager Parker Hannifin Benelux
Mouringh Borleffs – managing partner The Thinking Partners

Shares